BuurtBestuurt en Buurtnetwerker

Inbreng van bewoners

Plezierig samenwonen in een buurt kan niet zonder inbreng van bewoners en sociale netwerken. Mensen die niet langs elkaar heen leven en zich ook niet bemoeien met teveel details van de mensen in hun omgeving, maar die wél een beetje op elkaar letten, meedenken over wat er beter zou moeten of kunnen en actie nemen waar dat nodig is en zij dat kunnen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt is dat voor iedereen te behappen en worden we er allemaal beter van!

Vanuit de participatiegedachte wordt dus verwacht dat mensen hun problemen zo veel mogelijk zelf of in kleine kring, of in de buurt oppakken. Maar dan moeten ze daartoe ook in staat gesteld worden. Niet iedereen kan alles zelf. Voor de echt kwetsbare burgers blijft altijd een klein verzorgingsstaatje nodig. Voor anderen zijn vaak vrijwilligers te vinden die bereid en in staat zijn om dingen over te nemen of om hulp te bieden. Maar er zullen ‘professionals’ nodig blijven – soms om alleen maar te adviseren, soms om werkzaamheden te verrichten vanuit hun expertise, soms om vrijwilligers te ondersteunen. Die professionals moeten wel beschikbaar zijn, én betaald kunnen worden. De overheid zal dus ook geld (subsidies) ter beschikking moeten stellen om dit mogelijk te maken.

De overheid mag in de participatiesamenleving ook wel iets terugdoen voor de actieve burger. Wie zorgt voor kinderen, dementerende schoonmoeder en eenzame buurman, de buurtbarbecue organiseert, de bibliotheek open en het park groen houdt, mag bijvoorbeeld minder regelgeving van de overheid terugverwachten. Iedereen die wel eens een lokaal evenement heeft georganiseerd weet hoeveel overleg, vergunningen en regels daarvoor nodig zijn en hoe frustrerend dat is. Een overheid die minder regels stelt en zich faciliterend opstelt, zal voor veel burgers een randvoorwaarde zijn om actief te worden. Financiële ondersteuning door de overheid zou ook helpen. Want buurtbewoners kunnen wel met z’n allen het buurthuis draaiend houden, maar iemand moet uiteindelijk wel de huur van het pand betalen.

BuurtBestuurt

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen bepalen welke problemen in de buurt moeten worden aangepakt en welke prioriteit aan die problemen gegeven moet worden. De bewoners geven aan wat de problemen zijn en de professionals geven aan wat zij kunnen doen om die problemen op te lossen. Hierbij wordt er ook (eerst!) gekeken naar wat bewoners zelf kunnen ondernemen. Bewoners raken zo meer betrokken bij de besluitvorming over wat hun buurt aangaat en de beschikbare uren van de professionals (bijvoorbeeld werkzaam voor de gemeente of voor welzijns- of jongerenorganisaties) kunnen effectiever worden ingezet. Professionals, instellingen, bewoners en ondernemers leren elkaar kennen en kunnen gemakkelijker informatie uitwisselen.

In BuurtBestuurt krijgen de bewoners de grootste stem maar wordt samengewerkt met professionals van de gemeente of van deskundige organisaties. BuurtBestuurt werkt al een tijd tot tevredenheid in Rotterdam – daar vooral op het gebied van veiligheid. Het heeft daar geleid tot een goede manier van samenwerken. Wel wordt de potentie in de praktijk nog niet helemaal waargemaakt. Een paar actieve bewoners doen mee, maar de rest van de wijk is nauwelijks betrokken. Dat hopen we hier anders te gaan doen!

BuurtBestuurt in Amersfoort

BuurtBestuurt is per 1 januari 2017 in Amersfoort geïntroduceerd in het kader van de nieuwe aanpak van het welzijnswerk: de vernieuwde Sociale BasisInfrastructuur. We beginnen hier dus met alle welzijnsactiviteiten.

In de tweede helft van 2016 hebben inwoners van alle Amersfoortse wijken meegewerkt aan het opstellen van de wijk- of gebiedsplannen. Dat proces is begeleid door Indebuurt033 en de stukken zijn in te zien via hun website: www.indebuurt033.nl

Voor Zielhorst is dat opgepakt door de (inmiddels opgeheven) Werkgroep SBI. De beschrijving van het proces en de achterliggende stukken zijn te vinden op de pagina Welzijn/Herinrichting SBI.

Meer informatie over de financiering vind je op: https://www.amersfoort.nl/project/nieuwe-werkwijze-welzijnswerk-indebuurt.htm

Buurtnetwerker

Amersfoort is voor de Sociale Basisinfrastructuur ingedeeld in negen gebieden. Ieder gebied kent een buurtnetwerker. De buurtnetwerker is in dienst bij Indebuurt033 om de sociale netwerken in de wijken te ontwikkelen en te versterken. De rol van buurtnetwerker wordt vervuld door een professional die nauw samenwerkt met vrijwilligers en diverse andere functies in de wijk.
Waar voorheen sociaal werkers in de wijk aanspreekpunt waren voor inwoners, een signalerende rol hadden en mensen met elkaar in verbinding brachten, is dit nu een van de taken van de buurtnetwerker. De buurtnetwerker verbindt mensen en zorgt dat iedereen mee kan doen, ook de meer kwetsbare inwoners. De buurtnetwerker faciliteert gelijkwaardig partnerschap tussen inwonersinitiatieven, vrijwilligers en professionals. De buurtnetwerker helpt inwoners bij hun eigen initiatieven en ideeën, maar biedt waar nodig ook ondersteuning, bijvoorbeeld door mensen met vergelijkbare ideeën aan elkaar te koppelen, zodat zij elkaar kunnen versterken.

De Buurtnetwerker ondersteunt en begeleidt het Buurtbestuur en zorgt daar onder meer voor de continuïteit en een goed verloop van het besluitvormingsproces. De Buurtnetwerker legt waar nodig verbindingen en heeft een coördinerende rol om diverse partners zoals woningcorporatie, politie, stadsbeheer en zorg- of vrijwilligersorganisaties te laten aansluiten op de plannen en daaruit voortkomende werkzaamheden. De Buurtnetwerker heeft daarnaast een signalerende rol.

BuurtBestuur Zielhorst – Wie praat er mee?

Veel wijkbewoners en in de wijk actieve professionals hebben al sinds de zomer van 2016 meegedacht in de inventariserende gesprekken en bijeenkomsten over de totstandkoming van het eerste wijkplan. Met ingang van 2017 gaat het als volgt.

Hoewel de gemeente vasthoudt aan haar indeling in (wijkoverstijgende) gebieden, waardoor Schothorst, Zielhorst en Westelijk De Hoef ‘op één hoop gegooid’ worden, hebben zowel Schothorst als Zielhorst duidelijk aangegeven behoefte te hebben aan afzonderlijke menings- en planvorming. Dit is hoe Zielhorst het invult. Deze structuur is vastgesteld in de Wijknetwerkbijeenkomst van 16 februari 2017.

Structuur
Elke wijk heeft een eigen ‘Wijknetwerk’, in andere wijken (bijvoorbeeld in Schothorst) ook wel ‘Wijkraad’ genoemd. Het Wijknetwerk Zielhorst bestaat uit alle wijkbewoners die willen meepraten en alle mensen die werkzaam zijn in onze wijk (de ‘professionals’).
Een deel van de wijkbewoners uit het wijknetwerk (de kerngroep, ca 7 personen) vormt samen het WijkBewonersTeam (WBT). Het streven is om in het WBT een mooie doorsnee te krijgen van de bevolking van de wijk Zielhorst.
Het WBT vormt samen met de kerngroep van Schothorst (en op termijn ook die van De Hoef) het Buurtbestuur voor ons gebied. Michel Wesolek, de gebiedsnetwerker van Indebuurt033 zal uit hoofde van zijn functie in principe bij alle bijeenkomsten van het wijknetwerk en van het WBT aanwezig zijn.

Overleg in Wijknetwerkbijeenkomsten
Het Wijknetwerk Zielhorst komt ongeveer eens per drie maanden bijeen. Dat kan eventueel een keer extra worden als er iets speciaals te bespreken valt. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en worden ’s avonds gehouden in ’t Middelpunt. De uitnodiging wordt gedaan via de wijkwebsite, de Facebookpagina van de wijk, Nextdoor (alle buurten van Zielhorst die eraan meedoen). Ook gaat er een uitnodiging per e-mail uit naar alle e-mailadressen van mensen die bij de wijk betrokken zijn – uiteraard voor zover die mailadressen bekend zijn bij het WBT. Uw e-mailadres aanmelden kan door een mailtje te sturen naar wbt@ienkie.nl. (Het adres zal alleen worden gebruikt voor mailingen van het WBT, niemand anders krijgt het te zien en u kunt zich altijd weer afmelden!)

De agenda voor deze avond wordt opgesteld en voorbereid door het WBT. In elk geval is het Wijkplan altijd een van de agendapunten (bespreking, evaluatie, eventueel bijstellen). De meest recente versie hiervan staat altijd op de wijkwebsite.
De bijeenkomst wordt voorgezeten door het WBT of door de gebiedsnetwerker van Indebuurt033. Wijkbewoners of professionals die een onderwerp op de agenda van het wijknetwerk willen plaatsen, kunnen daarover een e-mail sturen naar wbt@ienkie.nl.

Overleg in het Wijknetwerk
Het Wijknetwerk kent diverse Werkgroepen. Wijkbewoners die in Werkgroepen (bijvoorbeeld Buurtbudget, Wijkwebsite, Communicatie) deelnemen, maken automatisch deel uit van het Wijknetwerk, maar hoeven geen lid te zijn van de ‘kerngroep’ (mag natuurlijk wel). De kerngroep, het WBT, kan trouwens zelf ook gezien worden als zo’n werkgroep.

Het WBT is natuurlijk ook aanwezig bij de wijkraad en vergadert daarnaast onderling én zeker eens per kwartaal met de kerngroep van Schothorst. Dit betekent ongeveer maandelijks een (avond)vergadering. Als het WBT-lid ook nog in een of meer werkgroepen actief is, kan het aantal vergaderingen nog oplopen!

Het WBT bespreekt regelmatig het reilen en zeilen in de wijk en bepaalt wat er besproken moet of kan worden in de Wijknetwerkbijeenkomst. De kerngroep nodigt aan de hand van de agenda in ieder geval ook ‘relevante’ professionals uit voor de Wijkraadbijeenkomst.
Natuurlijk verwachten we dat de deelnemers verder kijken en denken dan hun eigen neus lang is – het gaat hier echt om het belang van de hele wijk en later die van de gecombineerde wijken Schothorst en Zielhorst.
Leden van het WBT kunnen bewoners van de wijk persoonlijk benaderen met het verzoek om zeker te komen naar de eerstvolgende Wijkraad, als het ernaar uitziet dat we inbreng uit ‘hun’ hoek (dreigen te) missen.
Het WBT bespreekt onder meer na elke aanvraagronde de subsidieaanvragen Projecten#Indebuurt die gedaan worden door/voor Zielhorst. Natuurlijk spreken de leden daarbij nooit over aanvragen die zij zelf hebben gedaan of waarbij zij zelf belang hebben!

Overleg in Buurtbestuur Schothorst, Zielhorst, De Hoef
Het WBT vormt samen met de kerngroep van Schothorst het buurtbestuur voor dit gebied. Het Buurtbestuur wordt voorgezeten door de Buurtnetwerker. Het Buurtbestuur stelt het uiteindelijke (gezamenlijke) Wijkplan vast en buigt zich in elke subsidieronde over de aanvragen uit en voor het gebied, samen met – gezien de concrete aanvragen – relevante professionals. Het Buurtbestuur adviseert Indebuurt033 over het al of niet toekennen van de aangevraagde subsidie.

 

Overleg in Stedelijke Meedenkgroep 

De voorzitters van de kerngroepen van de beide wijken hebben zitting in de Stedelijke Meedenkgroep die Indebuurt033 (en als het zo uitkomt de Gemeenteraad en de Wethouder) gevraagd en ongevraagd adviseert over de gang van zaken rond de Sociale Basisinfrastructuur. De Stedelijke Meedenkgroep beoordeelt mede de stedelijke subsidieaanvragen voor Projecten#Indebuurt.