Wat verstaan we onder…

Wat verstaan we onder …?

Welzijnszorg is gericht op personen of groepen die omwille van een of ander probleem niet ten volle kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Overheid, maar ook particulieren, vrijwilligers, professionals, organisaties, projecten enz. bieden daarbij zorg en ondersteuning.

De zorg en ondersteuning kan variëren naar zwaarte. In deze tekst gaan we in op de zogenoemde nulde- of eerstelijnszorg in het welzijnswerk. Deze wordt over het algemeen geleverd vanuit wat ook wel heet de Sociale Basisinfrastructuur.

Onder Sociale basisinfrastructuur verstaan we niet alleen het beschikbaar hebben van algemene sociale voorzieningen maar ook het vormgeven aan vrijwilligersbeleid en ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Door te investeren in de basisinfrastructuur wordt voorkomen dat een beroep wordt gedaan op duurdere voorzieningen in het specialistische aanbod, of wordt een beroep op specialistische ondersteuning vertraagd.

Burgers worden geholpen bij het ontwikkelen van hun eigen kracht, er wordt gezorgd dat er (betere) ondersteuning van het sociale netwerk komt en ter overbelasting van de mantelzorgers wordt ondersteuning aangeboden. Het gaat derhalve met name om het kantelen van duurdere voorzieningen naar goedkopere voorzieningen (informele zorg in relatie tot formele zorg).

Welzijnswerk omvat alle voorzieningen en activiteiten voor mensen die gericht zijn op:

  • participatie in de samenleving
  • ontwikkeling, ontplooiing, activering, stimulering en ondersteuning van mensen
  • ontwikkelen, bevorderen en versterken van sociale samenhang en netwerken.

Het welzijnswerk speelt zich af op verschillende niveaus:

  • het stedelijke niveau
  • wijk/buurt niveau
  • individueel niveau

Welzijnswerk is er voor iedereen, met aandacht voor bijzondere groepen, kwetsbare groepen en groepen mensen die zelf niet van zich (kunnen) laten horen, de zgn. ‘stille’ groepen.

Activiteiten liggen bijvoorbeeld op de terreinen recreatie en educatie en het ondersteunen van individuen en groepen in hun directe leef- en woonomgeving.

Doelen van het welzijnswerk

  • stimuleren van ontmoeting en wijkgevoel, bevordering van sociale cohesie (van individu naar samen)
  • mogelijkheid tot activeren en stimuleren van deelname aan activiteiten
  • emanciperen en zelfredzaam maken van individuele mensen
  • versterken van groepen in achterstandsituatie

Aanpak

Om die doelen te behalen is nodig:

* Ontmoetingsplekken (accommodaties) – Bereikbaar voor alle doelgroepen

* Activiteiten – De programmering van verschillende activiteiten in accommodaties is van belang. Hierover moet overleg zijn tussen accommodatiebesturen, betrokken instellingen, Indebuurt033 en bewoners (organisaties). Het moet duidelijk zijn wie in welke rol en met welke bevoegdheden opereert.

* Vrijwilligers – De meeste activiteiten zullen worden georganiseerd met en door vrijwilligers. Vrijwilligers moeten ondersteuning krijgen. Zij moeten zich niet druk hoeven te maken om financiering van accommodatie en activiteiten en zij moeten niet geconfronteerd worden met overbodige bureaucratie.

* Samenhang met en tussen verschillende professionals/organisaties – Er moet samenhang zijn (c.q. worden georganiseerd!) met de werkzaamheden en activiteiten van de bestaande hulp- en dienstverlening in de stad en het vrijwilligerswerk buiten de accommodaties. Let daarbij op wat die professionele instellingen tot eind 2016 op het vlak van het welzijnswerk hebben geboden en nog altijd te bieden hebben. Maak gebruik van de professionele welzijnswerkers, hun deskundigheid en netwerken.

* Financiering van activiteiten door de gemeente – Daar waar mogelijk kan een eigen bijdrage van deelnemers gevraagd worden. Let ook op mogelijke externe geldstromen als ESF-subsidies, bijdragen van woningcorporaties en bedrijven (in het kader van maatschappelijk ondernemen). Zorg dat een deel van de budgetruimte flexibel blijft voor de start van nieuwe activiteiten gedurende de subsidieperiode of voor het inspelen op ontwikkelingen in een wijk die vragen om een oplossing vanuit het welzijnswerk.